HemNyheterKalenderUtlysning BBTProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Utlysning BBT
Utlysning 2024-2
Utformning av projektförslag

Inbjudan att lämna förslag till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området Byggnadsverk i Transportsektorn

Utlysning 2024–2

 • Utlysningen öppnar: 2024-05-01
 • Utlysningen stänger: 2024-08-08, kl. 23.59


Forskningsutförare och andra branschaktörer inbjuds att inkomma med projektförslag kopplade till Branschprogrammet. Projektförslag lämnas i form av en enkel projektskiss som utvärderas och bedöms av BBT:s forskningsråd. De projektskisser som prioriteras högst av styrelsen får i nästa steg, under hösten 2024, möjlighet att utvecklas till fullständiga projektspecifikationer. Projekt kan planeras med start tidigast 1 mars 2025.

Projektskissen är det första steget i identifieringen av vilka forskningsfrågor som BBT ska fokusera sina forskningsprojekt runt under kommande år. Underlag för att skriva en skiss är inriktningsdokumenten där ramarna för fyra prioriterade forskningsinsatser har beslutats av styrelsen:

 • Effektivt byggande
 • Hållbart byggande
 • Effektivt utnyttjande av befintliga konstruktioner
 • Framtidens krav

För dessa områden har Trafikverket kompletterat med Förslag till prioriterade forskningsfrågor.

Projektskiss: Syfte och innehåll

Projektskissen syfte är att utifrån dokumenten ovan beskriva forskningsfrågan, varför den är prioriterad, metodiken och organisationen för att genomföra projektet, förväntad nytta samt en skattning av kostanden. Projektskissen är en SKISS, vilket innebär att det handlar om att beskriva sin idé. Alla detaljer om finansiering, samverkan, leveranser hanteras i nästa skede, om styrelsen finner att idéen är prioriterad att vidareutveckla. BBT ser med fördel att många projektskisser kommer in från flera olika aktörer för att få en bra bas att kunna prioritera de som har störst potential att lösa frågeställningarna.

Projektskiss: Kriterier för utvärdering

Följande kriterier skall vara uppfyllda för att en projektskiss ska behandlas i utvärderingsprocessen:
 • Projektet ska i första hand besvara en eller flera av de efterfrågade prioriterade forskningsinsatserna för aktuellt år, angivna i del 3 av inriktningsdokumentet.
 • Projektet ska behandla frågeställningar som rör byggnadsverk för transportsystemets infrastruktur.
 • Projektet ska innehålla tydliga och uppföljningsbara mål.

Vid bedömningen av projektskisser så används följande prioriteringskriterier (Under förutsättning att skall-kraven ovan är uppfyllda):

 1. Bedömning av behovet av att forskningsfrågan prioriteras
 2. Projektskissen potential att med föreslagen metodik och projektorganisation bidra till att formulerad forskningsfråga besvaras.
 3. Projektskissens potential att bidra till att en eller flera av de för den prioriterade forskningsinsatsen formulerade nyttorna erhålls.
För närmare anvisningar och mall för utformning av projektskisser, se Utformning av projektskisser. Projektskissen skickas som ett sammanhållet pdf-dokument till FoI-BBT@trafikverket.se
Uppdaterat 2024-05-06
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum