HemNyheterKalenderUtlysning BBTProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Utlysning BBT
Utlysning 2024-2
Utformning av projektförslag

Anvisningar för utformning av projektskiss

För projektskissen skall Mall för projektskiss användas. Projekskissen skickas som ett sammanhållet pdf-dokument till FoI-BBT@trafikverket.se senast 2024-08-08, kl. 23.59.

 

Projektskissen skall innehålla följande uppgifter:

Titel projekt:                                      [Ange projektets titel]

Sökande:                                         [Ange namn, företag/organisation]

Huvudutförare:                             [Ange företag/organisation]

Medverkande forskningsutförare:      [Ange företag/organisation]

Andra medverkande:                              [Ange företag/organisationer]

Projektledare utförare:                       [Ange namn och företag/organisation]

Typ av projekt:                                   [t.ex. doktorandprojekt, seniorforskning, förstudie]

Prioriterad forskningsinsats: (ange bokstavsbeteckning och namn)

BBT:s prioriterade forskningsinsatser anges i inriktningsdokument (del 3)

Formulera den primära forskningsfrågan: (max 200 tecken)

Formulera den primära forskningsfråga som projektet ska bidra till att besvara.

Ange de nyckelord som omfattas: (max 3 nyckelord)

Lista de nyckelord för den prioriterade forskningsinsatsen som din projektskiss främst relaterar till.

Projektets mål: (max 500 tecken)

Formulera konkreta tydligt mål med projektet. Notera att ett mål ska gå att följa upp.

Förväntad nytta med projektskissens mål

  1. Om du bedömer att din projektskiss relaterar till någon av de nyttor som listas i under den prioriterade forskningsinsatsen i inriktningsdokumentet, lista dem här.
  2. Ange andra förväntade nyttor av föreslaget projekt. (t.ex. nyttor för branschen, ekonomiska nyttor, koppling Agenda 2030)

Motiv till att projektet behövs (Bakgrund): (max 2000 tecken)

  • Vad är bakgrunden till att projektet föreslås?
  • Vilket identifierat behov ligger som bas för att projektet föreslås?
  • Vet ni något om huruvida frågan är behandlad tidigare, i så fall av vem?

Referenser

Här har du möjlighet att komplettera med referenser till tidigare arbeten som berör projektskissen (inget krav i detta skede).

Projektets genomförande: (max 1500 tecken)

Hur har ni tänkt lösa frågeställningen? Lista ingående aktiviteter med tillhörande delresultat

 

Aktivitet

Delresultat

 

 

Om projektet går vidare till nästa steg där en fullständig projektbeskrivning ska redovisas, så är det dessa aktiviteter som du ska tidsätta, ge budget och beskriva mer i detalj.

Organisation:

Medverkande samt deras roll i projektet beskrivs, liksom projektsammansättningen utifrån jämställdhets-, genus- och mångfaldsaspekter.

Finansiering:

Ange total bedömd projektbudget, d.v.s. den totala kostnaden för hela projektet, inklusive alla projektparter. Ange totalt budget i Mkr med en decimal.

Notera att maximalt så beviljas maximalt 60% av ovanstående belopp från Trafikverket.

Tidplan:

Projektstart:

Projektslut

 

Curriculum Vitae

Ett kort CV (max 2 sidor) bifogas för personer med vitala roller i projektet.

 

Uppdaterat 2024-04-30
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum