HemNyheterKalenderUtlysning BBTProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Utlysning BBT
Utlysning BBT 2024-1
Utformning av projektförslag

Inbjudan att lämna förslag till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området Byggnadsverk i Transportsektorn, 2024-01-01

Trafikverket har i samverkan med Sveriges Bygguniversitet och RISE arbetat fram ett Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn (BBT). Programmet beskrivs i dokumentet "Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverkför Transportsektorn - Inriktningsdokument och forskningsprogram" med tillhörande "Detaljerad beskrivning av forskningsprogram". Branschprogrammet leds för närvarande av en styrelse med representanter för Trafikverket (2-5 st), Sveriges Bygguniversitet (en från vardera ingående högskola Chalmers, KTH, LTH och LTU) samt en ledamot från RISE.

Forskningsutförare och andra branschaktörer har nu möjlighet att inkomma med konkreta projektförslag kopplade till Branschprogrammet. I denna ansökningsomgång skall projektförslag ha inlämnats senast 2024-02-15, kl. 23.59! Projekt kan sökas för högst tre år. Projekten kan planeras med starttiden 1 juli 2024. I normalfallet förutsätts att finansieringen av ett projekt till minst 40 % täcks av samfinansiering från andra parter än BBT-Trafikverket. Av denna samfinansiering skall minst 15 % av Trafikverkets andel bestå av egeninsatser från forskningsutförarna i projektet. Vid internationellt samarbete finansierar Trafikverket maximalt 60% av den svenska delen av projektet. Observera också att EUs regelverk avseende statlig finansiering måste uppfyllas, se också Bilaga C i Utformning av projektförslag.

BBT samarbetar bl a med SBUF och Cementa som båda är positiva till medfinansiering av projekt inom branschprogrammet, dock efter sedvanlig beslutsprocess inom SBUF respektive Cementa.

Närmare anvisningar för utformning av projektförslag till BBT, se Utformning av projektförslag

Kriterier för prioritering av projekt sker på basis av:

  • Vetenskaplig kvalitet
  • Relevans för branschprogrammets inriktning
  • Kompetens hos de sökande
  • Risker vid genomförande avseende själva projektarbetet
  • Risk och möjlighet vid implementering och tillämpning av forskningsresultaten i verksamheten på kort respektive lång sikt. Med verksamhet avses såväl Trafikverkets verksamhet som den verksamhet verket upphandlar av konsulter, entreprenörer m.fl.

Vid bedömningen ges prioritet åt projekt med:

  • Nationell och internationell samverkan mellan forskningsutförare och/eller forskningsområden
  • Hög grad av samfinansiering från andra parter

Ansökningar är välkomna inom alla de områden som anges i forskningsprogrammet för BBT, se särskilt kap 7 i dokumentet "Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn – Inriktningsdokument och forskningsprogram" samt ”Detaljerad beskrivning av forskningsprogram”.

I denna utlysning ser dock BBT gärna ett ökat antal ansökningar inom följande delområden, eftersom behovet av ny kunskap och utveckling inom dessa områden bedöms som särskilt stort:

A.2.1 Säkerhet, sårbarhet och robusthet

A.2.3 Metoder för verifiering av tekniska funktionskrav

A.2.5 Resurseffektivitet - livscykelförvaltning av trafikinfrastruktur med hänsyn till kostnadseffektivitet och hållbarhet

A.3.3 Metodik för individuell bärighetsklassning av broar

A.4 Utveckling av processer och industriellt tänkande    

A.5 Kompetensutveckling

Trafikverket önskar ett ökat fokus på att minska koldioxidpåverkan, särskilt avseende betong och armering, som en övergripande inriktning!

I allt arbete med forskning och utveckling är det också viktigt att samtidigt belysa relevansen av forskningen i praktiken inom Trafikverkets och branschens verksamhet. Det är också viktigt att belysa de risker som finns inom själva projektarbetet. Vidare är det också viktigt att redovisa möjligheter och effekter samt eventuella risker vid tillämpningen av forskningsresultaten i senare praktisk verksamhet.

Ovanstående områden kommer att prioriteras i BBTs utvärderingsprocess. Dessutom prioriteras särskilt samverkan mellan olika forskningsutövare. Förutom detta kommer förmågan att leda och styra redan pågående eller tidigare projekt ges stor tyngd vid utvärderingen av den sökandes kompetens.
 
En viktig information inför denna utlysning är att Trafikverkets inriktning av FoU-verksamheten har justerats! Mer information om detta finns i Trafikverkets Forsknings- och innovationsplan 2022-2027 eller http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:trafikverket:diva-5279.

Fr o m år 2018 har BBT skärpt kraven på rekommenderade ansökningar så att det tidigare förfarandet med återremittering för revidering av vissa rekommenderade ansökningar nu tillämpas i mycket begränsad omfattning. Istället kommer en sådan ansökan ges avslag med förslag till revidering och uppmuntran till att skicka in den reviderade ansökan vid nästa utlysningstillfälle. För att underlätta för denna nya behandling av ansökningar sker numera ett extra utlysningstillfälle per år.

Fr o m år 2020 ska ansökan även inkludera en avsiktsförklaring från alla medsökande/medverkande parter i projektet utanför huvudsökandes egen organisation avseende viljan och förmågan att medverka i projektet på det sätt som anges i ansökan. Detta avser även parter som ska medverka i projektet men som ska finansiera denna insats själv. Det gäller dock ej deltagare i referensgrupp eller dylikt!

Projektförslaget med bilagor skickas som ett sammanhållet pdf-dokument till FoI-BBT@trafikverket.se.

Projektansökningarna utvärderas senare enligt här beskriven process.

Uppdaterat 2024-01-02
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum