HemNyheterKalenderUtlysningarProjektWorkshopsOm BBTKontakta ossExterna länkarInloggning
Utlysningar
Huvudutlysning BBT 2018
Extra utlysning BBT 2018/19
Utformning av projektförslag

Extra inbjudan att lämna förslag till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området Byggnadsverk i Transportsektorn, 2018-12-01

Trafikverket har i samverkan med Sveriges Bygguniversitet och RISE arbetat fram ett Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn (BBT). Programmet beskrivs i dokumentet "Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn – Inriktningsdokument och forskningsprogram" med tillhörande "Detaljerad beskrivning av forskningsprogram". Branschprogrammet leds för närvarande av en styrelse med representanter för Trafikverket (2 st), Sveriges Bygguniversitet (en från vardera ingående högskola Chalmers, KTH, LTH och LTU) samt en ledamot från RISE.

Forskningsutförare och andra branschaktörer har nu möjlighet att inkomma med konkreta projektförslag kopplade till Branschprogrammet. I denna ansökningsomgång skall projektförslag ha inlämnats senast 2019-03-15, kl. 23.59. Projekt kan sökas för högst tre år. Projekten kan planeras med starttiden 1 juli 2019. I normalfallet förutsätts att finansieringen av ett projekt till minst 40 % täcks av samfinansiering från andra parter än BBT-Trafikverket. Av denna samfinansiering skall minst 15 % av Trafikverkets andel bestå av egeninsatser från forskningsutförarna i projektet. Resterande samfinansiering förutsätts täckas av andra parter med intresse för ämnesområdet. Observera dock att EUs regelverk avseende statlig finansiering måste uppfyllas, se också Bilaga C i Utformning av projektförslag.

BBT samarbetar bl a med SBUF och Cementa som båda är positiva till medfinansiering av projekt inom branschprogrammet, dock efter sedvanlig beslutsprocess inom SBUF respektive Cementa.

Närmare anvisningar för utformning av projektförslag till BBT, se Utformning av projektförslag 

Kriterier för prioritering av projekt sker på basis av:

  • Vetenskaplig kvalitet
  • Relevans för branschprogrammets inriktning
  • Kompetens hos de sökande
  • Risker vid genomförande

Vid bedömningen ges prioritet åt projekt med

  • Nationell och internationell samverkan mellan forskningsutförare och/eller forskningsområden
  • Hög grad av samfinansiering från andra parter

Ansökningar är välkomna inom alla de områden som anges i forskningsprogrammet för BBT, se särskilt kap 7 i dokumentet "Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn – Inriktningsdokument och forskningsprogram" samt ”Detaljerad beskrivning av forskningsprogram”. I denna utlysning ser dock BBT gärna ett ökat antal ansökningar inom följande delområden, eftersom behovet av ny kunskap och utveckling inom dessa områden bedöms som särskilt stort:

A.2.1 Säkerhet, sårbarhet och robusthet (Säkerhet/robusthet och resiliens i både nya och befintliga byggnadsverk)

A.2.3 Metoder för verifiering av tekniska funktionskrav. (Detta område är särskilt viktigt i denna utlysning!)

A.2.5 Resurseffektivitet - livscykelförvaltning av trafikinfrastruktur med hänsyn till kapital och miljö. Trafikverket har alltmer ökad fokus på hållbarhetsfrågor även i byggandet, särskilt hanteringen av klimateffekter.

A.4 Utveckling av byggprocesser och industriellt tänkande för ökad produktivitet:

  • Produktionsprocesser, säkerhet och arbetsmiljö inklusive minskning av trafikstörningar

  • Upphandlings- och projekteringsprocesser

  • Produkt- och metodinnovationer

  • Utnyttja digitaliseringens möjligheter inom området.

A.5 System och åtgärder för kunskaps- och kompetensutveckling av branschaktörer.

Ovanstående områden kommer att prioriteras i BBTs utvärderingsprocess. Dessutom prioriteras särskilt samverkan mellan olika forskningsutövare i årets utlysning. Förutom detta kommer i årets utlysning förmågan att leda och styra redan pågående eller tidigare projekt ges ökad tyngd vid utvärderingen av den sökandes kompetens.

En viktig information inför årets utlysning är att Trafikverkets inriktning av FoU-verksamheten har justerats! Mer information om detta finns på
Trafikverkets FoI-inriktning 2018-2020.

I denna utlysning kan finansieringsutrymmet för nya rekommenderade projekt bli mindre än vanligt! Detta beror framför allt på tillfälliga eftersläpningar i genomförandet av redan pågående projekt och som därigenom tar en större andel än avsett av nästkommande års totala budgetutrymme.

Fr o m år 2018 har BBT skärpt kraven på rekommenderade ansökningar så att det hittillsvarande förfarandet med återremittering för revidering av vissa rekommenderade ansökningar tillämpas i mycket begränsad omfattning. Istället avses en sådan ansökan ges avslag med föreslag till revidering och uppmuntran till att skicka in den reviderade ansökan vid nästa utlysningstillfälle. För att underlätta för denna nya behandling av ansökningar avses ett extra utlysningstillfälle per år att ordnas.

Projektförslaget med bilagor skickas som ett sammanhållet pdf-dokument till FoI-BBT@trafikverket.se.

Projektansökningarna utvärderas senare enligt här beskriven process.

Uppdaterat 2019-02-28
Utskriftsvänlig sida
Copyright BBT • www.FoI-BBT.seFoI-BBT@trafikverket.se
Provided by Webforum